türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu xlsx 5

Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Şirket aşağıda belirtilen anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir. Periyodik imha süreçleri her 6 (altı) ayda 1 (bir) tekrar eder. Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler, ilgili kişinin açık rıza vermesi halleri saklı kalmak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya bir kaçına uygun olarak işlenmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 4.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK -1 (“Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK- 2’sinde (“Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

Sahipsiz bulunan veya kullanılmayan her türlü elektronik cihaz bilgi işleme teslim edilmelidir. Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin ve tedbirlerin sağlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Kişisel veri tanımından anlaşılabileceği üzere Kanun’un koruması ancak gerçek kişiye ilişkparibahis ve bu kişi “ilgili kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır. Bu politika kapsamındaki faaliyetlerin Holding genelinde uygunluğu ve etkinliği, İç Denetim Departmanı tarafından denetlenir ve raporlanır. Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları Departmanı uygunsuzlukların tekrarlanmaması için ve gerektiğinde disiplin süreçlerinin işletilmesinden sorumludur. İç Denetim  ve Teknik Opresayon Müdürü politikalardaki uygulamaların denetlenmesinden ve uygunsuzlukların raporlamasından sorumludur.

  • Mesai sonunda veya masa başından uzun süre ayrılma durumunda gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kaldırılmalıdır.
  • Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır.
  • 6698 KVKK gereği tüm sözleşmelerde Kişisel veri güvenliği ve gizlilik koşullarını sağlaması beklenir.
  • Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç / dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir.

ISO Standardı ve Kişisel verilerin korunması kanunu ve yönetmelikleri, kurul kararlarına uyum sağlanır. Yasal MevzuatYasal mevzuat, bilgi güvenliği konusunda yükümlülükler getirmektedir. Uyum sağlanması için gerekli takip ve düzenlemeler yapılacaktır. KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan tanımlar ayrıca bu kısımda belirtilmemekte olup, bu Politika içerisinde ayrıca tanımlanmadığı sürece düzenlemelerde yer aldığı şekilde kullanılmaktadır. Yönetim Desteği ve KaynaklarBilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynak sağlanır. Yönetim Kurulu, denetleme ve strateji konusunda görevini yerine getirir. Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç / dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmıştır. Taraflar, uzak tesisler, sistem/networkler arası bilgi transferleri sırasında gizli bilgilerin Kriptografi politikasına göre korunması sağlanmalıdır. Gizli veya hassas bilgiler içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kilitli dolap, çekmece veya kasa gibi ortamlarda tutulmalıdır. Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz ve yeniden okunabilir hale gelmesi engellenecek biçimde bozulması sağlanır.

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. Politikanın yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması, güncellenmesi, idari tedbirlerin sağlanması ve uygulanmasından sorumludur. Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelir. Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Şirket tarafından çalışanları, topluluk çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, müşterileri, potansiyel müşteri, şirket yetkilileri, şirket hissedarı tedarikçileri, tedarikçi yetkilisi, çalışanları, ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun ile Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir. Saklama ve imha süreçlerinin tamamında Şirket tarafından tabi olunan hukuki düzenlemeler, ikincil mevzuat ve Kurum’un bağlayıcı görüş ve bildirimleri dikkate alınır. İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından resen ve/veya ilgili kişinin Şirket bünyesine yaptığı başvuru üzerine aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. Şirket, işlediği dönem için en güncel kişisel verileri mümkün olan en kısa süre için saklamayı, saklanan veriler bakımından olabildiğince minimalizasyonu amaçlamakta ise de veri sorumlusu olarak Şirket veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak işlemiş olduğu kişisel verileri belirli sürelerde saklar.

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinesi ile geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri Şirket adına işleyen kişileri ifade eder. Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder. Kanun uyarınca kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı işlenmesinin ve/veya bu kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi ayrıca Saklama ve İmha Süreçlerinin gerekliliği ilan edilen teknik ve idari tedbirlerin yapılandırılmış, güncellenmiş, efektif ve hesap verebilir bir şekilde Şirket tarafından alınması esastır. Fiziksel ortamda tutulan ve saklama süresi sona eren kişisel veriler çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, kâğıt kırpma makinesi ile geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Kişisel veri sorumlusu ve kişisel veri işleyen personel, kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar, bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi sırasında, yürürlükte olan kişisel veri koruma mevzuatını ve/veya düzenlemelerini takip etmekden sorumludur. Mesai sonunda veya masa başından uzun süre ayrılma durumunda gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kaldırılmalıdır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder. Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *